Disney Tinkerbell Fairy Pixie with Attitude Sticker Decal

Disney Tinkerbell sticker.
3.5 x 5.0 inches.